Hai, Quan Sát hỗn tạp là như thế nào?
Quan Sát hỗn tạp chính là lúc ở trong mệnh cục có Chính Quan và Thất Sát đồng thời cùng thấy, Chính Thiên mạnh ai nấy làm, làm theo ý mình, không phối hợp với nhau, hình thành nhiều mặt quản chế, mệnh chủ chần chừ không quyết, khó mang trọng trách, tạo thành hỗn loạn, hậu quả không thể kham nỗi.
Ở trên can tháng và chi tháng có Quan Sát trùng điệp, không gọi là Quan Sát hỗn tạp. Quan Sát cùng ở trên trụ tháng, gọi là Nhất khí thừa vượng, càng gia tăng lực lượng Quan tinh. Như là đồng nghiệp, anh em cùng sử dụng, tay đấm chân đá, lực càng mạnh mẽ. Can tháng Thất Sát, chi tháng Chính Quan, có thể nhận được uy vũ của Thất Sát ,à khiến được quyền lực. Nếu như không ở cùng một trụ, thiên can có Sát, địa chi có Quan, thì lấy Sát luận mệnh. Thiên can hiện rõ Quan tinh, địa chi ẩn tàng Thất Sát, thì lấy Quan luận mệnh. Trụ năm là Quan, trụ tháng là Sát, chỉ luận Sát. Trụ năm là Quan, trụ giờ là Sát, hoặc trụ năm là Sát, trụ giờ là Quan, mới gọi là Quan Sát hỗn tạp. Dụng Quan sợ Sát, dụng Sát sợ Quan.
Quan Sát hỗn tạp lại phân ra là chân hỗn và giả hỗn. Quan Sát xuất hiện cùng lúc ở trên thiên can hoặc Quan Sát xuất hiện ở trên địa chi, mà không có khử lưu thì gọi là "Chân hỗn" ; có khử lưu thì gọi là "Giả hỗn" . Can Quan chi Sát, hoặc can Sát chi Quan, cũng gọi là "Giả hỗn" . Không có cách nào để khử lưu, mệnh chủ phần đa là bị dày vò, y thực là bôn ba lao lục, Chính Quan hành vận Thất Sát, khiến cát biến thành hung.

Ba, Ảnh hưởng Quan Sát hỗn tạp đối với mệnh cục
Quan Sát ở trong ngũ hành là thần khắc ta, Chính Quan là âm dương dị tính khắc nhau, là khắc hữu tình, gọi là Thiện thần; Thất Sát là âm dương đồng tính khắc nhau, gọi là Ác thần. Ác thần chế ngự đắc lực, cũng có thể biến thành Thiện thần. Thông thường là hỉ Chính mà không hỉ Thiên, ở trong mệnh cục, như có gặp Quan Sát hỗn tạp thì sẽ không phân rõ thiện ác, không rõ thị phi.
Chính Quan thanh chính, Thất Sát hung ngoan, Quan Sát hỗn tạp, nắm quan không có uy, chính nghĩa khó truyền, kẻ ác hung hăng, làm ra hỗn loạn, vận đồ trở ngại, tiến lên khó khăn, giống như quân tử cùng ở với tiểu nhân, lâu ngày bị lây nhiễm, thấy lợi tối mắt, liên can chuyện xấu. Lại ví như quan viên địa phương cùng trùm xã hội đen thông đồng với nhau, trở thành ô dù, cai quản địa phương tất nhiên vụ án hình sự liến tục, trên xã hội không có ngày nào yên vậy.
Quan Sát hỗn tạp không nhất định là hung mệnh. Nhật chủ cường hỉ khắc, bởi vì cần phải khắc chế, mệnh cục mới có thể đạt đến cân bằng trung hòa, lúc này hỗn tạp, vẫn trờ thành cát mệnh; nhật chủ nhược kỵ khắc, lúc này hỗn tạp, hung lực càng tăng. Tóm lại, nhật chủ cường, có thể hỗn; nhật chủ nhược, thì không thể hỗn.
Quan Sát hỗn tạp đối với nữ mệnh càng là trọng yếu, bởi vì nữ mệnh lấy Quan tinh làm Phu tinh, Quan Sát hỗn tạp biểu thị nhiều vị phu tinh, khó tránh trùng hôn tái giá, hơn nữa ở lúc hành Quan, Sát, Tài vận, có thể gặp phải sự kiện cường bạo, thông gian chờ màu hồng phấn, hoặc bị người xấu dẫn dụ dễ bị mắc lừa.